Huishoudelijk reglement

Als bestuur van KSK Snaaskerke vinden we het allen belangrijk dat iedere speler zich volop kan ontwikkelen in een positieve sfeer waar ontspanning en inspanning hand in hand gaan. We streven ernaar om alle spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, supporters, ... kortom iedereen die bij onze club betrokken is aan te sporen en te sensibiliseren rondom de normen en waarden die wij belangrijk vinden, maar die ook algemeen aanvaard zijn. Om deze normen en waarden invulling te geven, vindt u hieronder een aantal richtlijnen die wij als bestuur actief uitdragen.

Met dit huishoudelijk reglement willen we dus duidelijk stellen welk gedrag we van ieder lid van de vereniging verwachten. We hopen dat we niet of zo min mogelijk moeten sanctioneren en gaan uit van het goede gedrag van onze spelers, ouders, supporters, trainers, afgevaardigden, ...

KSK Snaaskerke is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond en daarom ook gehouden aan de reglementen van deze federatie. Dit houdt in dat ook ieder lid van onze club deze regels moet volgen. De regels kunnen geraadpleegd worden op de website van de KBVB.1. Op en rond het terrein, de kleedkamers, de kantine, ...

Deze punten tellen zowel voor de kantine, de terreinen, de kleedkamers, als voor de gemeentelijke accommodaties op het terrein:

 • We ruimen alles op, afval deponeren we in de vuilnisbak
 • Er worden geen glazen en flesjes mee naar buiten genomen
 • We blijven achter de balustrade tijdens de wedstrijd
 • Voetbalschoenen zijn niet toegelaten in de kantine
 • Muziek is totaal overbodig en hoort dus niet thuis in een kleedkamer
 • Iedereen verlaat ten laatste 30 minuten na de wedstrijd of training de kleedkamer
 • Sport- en voetbalzakken worden bij droog weer buiten de kantine gezet, bij regenweer kunnen die binnen gezet worden
 • Alle toegangen tot de velden dienen altijd vrijgehouden te worden, zodat de hulpdiensten gemakkelijk en snel ter plaatse kunnen zijn.

2. Tijdens een wedstrijd of training ...

 • De speler is sportief en positief t.o.v. zijn medespelers, tegenstanders, trainer, afgevaardigde supporters en scheidsrechter
 • De speler neemt in principe deel aan iedere wedstrijd en/of training. Indien hij niet aanwezig kan zijn, verwittigt hij zijn trainer
 • De speler is altijd stipt aanwezig op trainingen en wedstrijden. Concreet betekent dit dat hij een kwartier voor de training aanwezig is in de kleedkamer en op het aangeduide uur aanwezig is voor de wedstrijd
 • De speler die regelmatig nalaat te trainen of te verwittigen kan bij wedstrijden niet in de basisopstelling opgenomen worden of niet aangeduid worden om te spelen
 • De speler draagt tijdens de wedstrijden de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld
 • De speler aanvaardt elke beslissing die door de scheidsrechter genomen wordt, ook al is hij er niet mee akkoord
 • De speler draagt zorg voor het materiaal die hem ter beschikking wordt gesteld
 • De speler klopt zijn voetbalschoenen af buiten de kleedkamer en reinigt ze aan de kraantjes voor hij de kleedkamer betreedt
 • Iedere speler doucht verplicht na een wedstrijd of training
 • De speler meldt aan zijn trainer, afgevaardigde of bestuurslid of iets kapot is
 • De speler helpt mee met het verzamelen van materialen na een training of wedstrijd
 • De speler brengt geen waardevolle, onnodige materialen mee naar het voetbal en laat ze zeker niet onbewaakt achter in de kleedkamer

3. Trainer/coach ...

 • De trainer heeft net als de afgevaardigde een voorbeeldfunctie voor de ploeg
 • Hij heeft ook respect voor alle spelers, ouders, tegenstrevers en scheidsrechters
 • Er wordt geen alcohol of tabak genuttigd tijdens het begeleiden van een ploeg
 • De trainer is de coach van de ploeg, hij alleen kan spelers aanduiden voor een wedstrijd en geeft de nodige richtlijnen
 • De trainer motiveert en begeleidt zijn spelers altijd op een positieve manier
 • De trainer ziet erop toe dat er respectvol wordt omgegaan met de terreinen en accommodatie
 • Hij brengt zijn spelers passie bij voor het voetbalspel
 • Hij is verantwoordelijk voor de materialen die tijdens de trainingen worden gebruikt
 • De trainer zorgt ervoor dat het terrein na iedere training is opgeruimd
 • De trainer bepaalt de opstelling van de ploeg
 • De trainer neemt ook deel aan vergaderingen die voor hem bestemd zijn
 • Hij ziet erop toe dat de spelers tijden de training kledij dragen die aangepast is aan de weersomstandigheden (jeugd)
 • De trainer verwittigt bij afgelastingen of wijzigingen in de kalender tijdig zijn spelers en/of ouders
 • Hij meldt wangedrag of onregelmatigheden aan de jeugdcoördinator of de sportverantwoordelijke (U21 tot A-kern)

4. Afgevaardigde ...

 • De afgevaardigde heeft net als de trainer een voorbeeldfunctie voor de ploeg
 • Hij heeft ook respect voor alle spelers, ouders, tegenstrevers en scheidsrechters
 • Er wordt geen alcohol of tabak genuttigd tijdens het begeleiden van een ploeg
 • De afgevaardigde is steeds op tijd aanwezig op een wedstrijd, liefst 5 minuten vroeger dan de spelers
 • De afgevaardigde ontvangt de tegenpartij en de scheidsrechter
 • Hij zorgt voor toezicht voor, tijdens en na de wedstrijd, zowel thuis als op verplaatsing
 • Hij is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (ballen, uitrusting, waterzak, ...)
 • Hij vult het wedstrijdformulier in en tekent dit af voor hij alle ingevulde elementen heeft gecontroleerd op echtheid
 • Hij zorgt er ook voor dat er drinkwater voorzien is voor tijdens de match
 • Hij meldt wangedrag of onregelmatigheden aan de jeugdcoördinator
 • De afgevaardigde organiseert het opruimen van het terrein na de thuiswedstrijden
 • De afgevaardigde neemt ook deel aan vergaderingen die voor hem bestemd zijn

5. Ouders en supporters ...

 • Als ouder ben je hét voorbeeld voor je kind, daarom gelden alle gedragsregels van anderen uiteraard ook voor jou
 • Als ouder toon je het goede voorbeeld door respect op te brengen voor iedereen die op de groene mat staat
 • Tijdens de trainingen en wedstrijden blijf ja achter de balustrade
 • Je houdt je afzijdig bij de ploegsamenstelling en de begeleiding van de ploeg. Je komt niet in de kleedkamer, tenzij de trainer of afgevaardigde je daarom verzoekt
 • Moedig de spelers aan, maar geef geen technische en tactische aanwijzingen
 • De ouders helpen actief mee met het vervoer van de ploeg bij een uitwedstrijd (jeugd). Eventueel wordt door de afgevaardigde een schema opgesteld
 • Als ouder heb je de taak dat je kind tijdig op de trainingen en wedstrijden aanwezig is

6. Alcohol, tabak en drugs ...

Als volwassene geef je het goede voorbeeld. Daarom zijn deze regels van tel op alle spelers, trainers en afgevaardigden bij KSK Snaaskerke.

 • Alcohol en tabak zijn middelen die de gezondheid schaden. Daarom is het verboden deze middelen te nuttigen op het veld, in de neutrale zone of in de kleedkamers
 • Drugsbezit en gebruik op het volledige terrein zijn niet toegelaten en leiden altijd tot een nader te bepalen sanctie

7. Algemeen gedrag ...

Verafschuwen discriminatie en racisme in al zijn vormen, pesten, grof taalgebruik, schelden, treiteren, opzettelijk verstoren van een training, ... Wanneer we dergelijke incidenten constateren kunnen en zullen we overgaan tot een nader te bepalen sanctie.


8. Sancties ...

Indien we overtredingen aan de gedragsregels constateren zullen we overgaan tot een passende sanctie. We hopen dat we dit zo weinig mogelijk moeten toepassen, maar kunnen bepaalde gedragingen niet tolereren. De sanctie zal altijd genomen worden in overleg met trainer, afgevaardigde, jeugdcoördinator en bestuur. We passen de sanctie uiteraard aan, aan de aard van de overtreding en de leeftijd van de speler. De sanctie en de motivatie tot sanctie worden altijd aan de ouders medegedeeld. Een aantal mogelijke sancties kunnen zijn:

 • Verbod om aan één of meerdere trainingen deel te nemen
 • Verbod om aan één of meerdere wedstrijden deel te nemen
 • Uitsluiting uit de club

9. Problemen ...

Is er een probleem, dan bespreek je dit eerst en vooral met je trainer. Samen kunnen jullie zoeken naar een oplossing. Indien nodig zal de jeugdcoördinator, de voorzitter of de jeugdsecretaris gecontacteerd worden.10. Medische problemen ...

Medische problemen dienen steeds gemeld te worden. Bij een blessure opgelopen tijdens training of wedstrijd, meld je dit steeds binnen de 24 uur aan de gerechtigde correspondent van de club (Chris Finaut). De nodige documenten dienen steeds ingevuld te worden. Ze kunnen bekomen worden bij trainer en/of afgevaardigde. Meer informatie vind u bij het onderdeel 'Blessures' op deze website.11. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement

Dit reglement wordt stilzwijgend aanvaard bij het betalen van het lidgeld en/of aanwezigheid op de training. Het document is altijd ter inzage beschikbaar op het secretariaat en in de kantine. Het is ook op eenvoudig verzoek aan te vragen op het secretariaat.